González-Vega, Claudio, The Ohio State University, Estados Unidos